Hurtownia i Sklep motoryzacyjny

Biała Podlaska

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO:

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (popularnie zwane RODO-).) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) , przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH :
  Administratorem Państwa danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX-AUTO” Jerzy Kuźmiuk, 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 8A,
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Arkadiusz Skupiński, e-mail: arkadiusz.skupinski@max-auto.com.pl, telefon: +48 502 087 295
 3. CO TO SĄ DANE OSOBOWE.
  Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są wzajemne zależności pomiędzy Panią/Panem, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAX-AUTO” Jerzy Kuźmiuk w Białej Podlaskiej i wynikające ze stosunku umownego o realizacje usług świadczonych przez Firmę.
 5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Firmą, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, bankom w zakresie przekazów finansowych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, oraz Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń
 7. PRAWA UDOSTĘPNIAJĄCEGO DANE OSOBOWE
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Podanie przez Wykonawcę/ Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
 8. DANE OSOBOWE JAKO WARUNEK WSPÓŁPRACY
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Pani/Pana dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane do celów związanych z umową(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)